વાંકાનેર શહેરના દાણાપીઠ ચોકમાં આર.ડી.સી. બેંક બિલ્ડિંગમાં તમામ પ્રકારના ધંધા-રોજગાર માટે ઉત્તમ એવી 20 × 10.5 ફુટની દુકાન (211.40 Sq. Ft.) વેચાણથી અપાવાની હોય, જેથી રસ ધરાવતી પાર્ટીએ વહેલાં તે પહેલાંના ધોરણે નીચે આપેલ નંબર‌ પર સંપર્ક કરવો…

મો. 97239 17305

error: Content is protected !!