વાંકાનેર શહેરની નામાંકિત જ્ઞાનગંગા સ્કૂલમાં વિવિધ જગ્યા ઉપર ઉચ્ચતમ પગાર ધોરણ સાથે સ્ટાફની ભરતી કરવાની હોય, જેથી યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતાની અરજી WhatsApp 94290 43843 પર અથવા રૂબરૂ સ્કૂલ ઓફિસમાં જમા કરાવવાની રહેશે..

ભરતી માટેની જગ્યાઓ…

 જ્ઞાનગંગા સ્કુલ 

મો‌. 94290 43843
93133 97318

error: Content is protected !!