એક ફોનથી મેળવો આપના ઘરે દેશી, વિલાયતી તથા પશુઓની દરેક દવાઓ એકદમ રાહત દરેથી….

વાંકાનેર શહેર ખાતે તાજેતરમાં જ સુહાના મેડિકલ એજન્સી દ્વારા વાંકાનેર શહેરના હાર્દ સમા દાણાપીઠ ચોક ખાતે વિશાળ એવા મેડિકલ સ્ટોરનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં વાંકાનેર વિસ્તારમાં સૌપ્રથમ વખત તમામ પ્રકારની દવાઓની ફ્રી હોમ ડિલિવરીની સુવિધા સુહાના મેડિકલ એજન્સી દ્વારા પુરી પાડવામાં આવી રહી છે, આ સાથે દરેક ગ્રાહકોને તમામ પ્રકારની દવાઓ એકદમ રાહત દરેથી આપવામાં આવશે….

સુહાના મેડિકલ એજન્સી ખાતે ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ…

• દરેક પ્રકારની દેશી, વિલાયતી તથા પશુઓની દવાઓ એક જ સ્થળે…
• ખરીદો દરેક પ્રકારની દવાઓ એકદમ રાહત દરેથી…
• સમગ્ર વાંકાનેર તાલુકામાં મેળવો દવાઓની ફ્રી હોમ ડિલિવરી…
• માત્ર એક ફોન કોલથી દવાઓ મળશે આપના ઘરે‌…
• દર મહિને દવાની ખરીદી પર મેળવો શ્યોર બચત…
• દવાઓની એકદમ ઝડપથી ડિલિવરી…

દેશી, વિલાયતી તથા પશુઓની દવાઓ રાહત દરે ફ્રી હોમ ડિલિવરી સાથે મેળવવા આજે જ સંપર્ક કરો….

+   +   +   +   +   +   +

 સુહાના મેડિકલ એજન્સી 

ડો. શેરસીયા સાહેબના દવાખાના સામે, દાણાપીઠ ચોક, RDC બેંકની બાજુમાં, વાંકાનેર

દવાઓની ફ્રી હોમ ડિલિવરી માટે આજે જ સંપર્ક કરો…

 81558 71770 

 79904 05078 

error: Content is protected !!