જુની બેટરી સામે નવી બેટરી ફક્ત રૂ. 750 માં, આ સાથે જ અવનવી ઓફરોનો લાભ લેવા આજે જ પધારો હિના એજન્સી ખાતે…

વાંકાનેર શહેર ખાતે કાર્યરત હાર્ડવેરના વિશાળ શો-રૂમ એવા હિના એજન્સી દ્વારા વાંકાનેર વિસ્તારના ખેડૂતો માટે સ્પેશ્યલ ઓફર લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેમાં કોઈપણ ખેડૂત ભાઈઓને જુના ચાલું કે બંદ પંપની સામે એકદમ નવો પંપ ફક્ત રૂ. 1749 માં આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ સાથે જ પંપની જુની ૧૨×૧૨ ની બેટરી સામે નવી બેટર પણ ફક્ત રૂ. 750 માં આપવામાં આવી રહી છે….

ખેડૂતો માટે સ્પેશ્યલ ઓફરો.‌..

• જુના ચાલું કે બંધ બેટરી વાળા પંપ સામે નવો પંપ મેળવો ફક્ત રૂ. 1749 માં…
• ૧૨×૧૨ ની જુની બેટરી સામે નવી બેટરી ફક્ત રૂ. 750 માં…(એક મહિનાની ગેરંટી સાથે)
• હાઇ પ્રેસર મોટર પંપ…
• મરઘા ફાર્મને લગતી દરેક આઇટમો હાજર સ્ટોકમાં અને એકદમ વ્યાજબી દરેથી મળી રહેશે…

• તમામ પ્રકારના પંપ રીપેરીંગ કરી આપશું…

 હિના એજન્સી 

મિલેનિયમ નગર, રાજકોટ રોડ, વાંકાનેર

મો. 95379 79790

મો. 94264 49612

error: Content is protected !!