જો જો રહી ન જતો, કારણ કે સ્ટોક ક્લિયરન્સ સેલ એટલે પડતરથી પણ સસ્તું….: વહેલાં તે પહેલાંના ધોરણે ખરીદી માટે આવતીકાલ સોમવારથી પધારો….

વાંકાનેર શહેરના ભમરીયા કુવાની બાજુમાં હોલસેલ તથા રિટેઇલ ફુટવેરના ફાયદા બજાર સેલ દ્વારા વાંકાનેરના નાગરિકો માટે પડતરથી ફણ સસ્તા ફુટવેર માટે ” સ્ટોક ક્લિયરન્સ સેલ ” ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં શોપના ક્લોઝીંગ હેતુથી તમામ માલને ખાલી કરવા માટે લેડીઝ તથા જેન્ટ્સ ફૂટવેર ફક્ત રૂ. 500 માં ત્રણ જોડી આપવામાં આવી રહ્યાં છે, જેનો લાભ લેવા વાંકાનેરની જનતાને અનુરોધ કરાયો છે….

ફાયદા બજાર સ્ટોક ક્લિયરન્સ સેલમાં આપને મળશે….

• લેડિઝ તથા જેન્સ ફુટવેર ફક્ત રૂ. 200 માં એક જોડી…
• લેડિઝ તથા જેન્સ ફુટવેર ફક્ત રૂ. 500 માં ત્રણ જોડી…
• આ સાથે જ લેડિઝ તથા જેન્ટ્સ ફૂટવેરની દરેક આઇટમોની ખરીદી માટે આજે જ પધારો…..

(ઓફર ફક્ત હાજર સ્ટોક પુરતી જ લાગું રહેશે…)

તો રાહ શેની જુઓ છો ?, આવતીકાલે પધારો ફાયદા બજાર સેલમાં અને લાભ‌ લો સ્ટોક ક્લિયરન્સ સેલનો…

 • ફાયદા બજાર સેલ • 

 • ઉમર એન્ટરપ્રાઇઝ • 

દુલ્હન જ્વેલર્સ સામે, ભમરીયા કુવા પાસે, એ.વી.એમ.‌ કોમ્પલેક્ષ, વાંકાનેર

મો. 87588 64147

error: Content is protected !!